KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARI USUL VE ESASLAR

17 Mayıs 2023

 
26/10/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda önemli değişiklikler yapılmıştır.
Anılan Kanun gereği; 14/01/2022 tarihli Resmi Gazete'de "Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği" ile 01/02/2022 tarihli Resmi Gazete'de "Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bahse konu Kanun ve Yönetmeliklerin uygulamasına açıklık getirmek bakımından, kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantılarında uygulanacak elektronik genel kurul sistemi, kooperatif ve üst kuruluşlarında dış denetim yapacakların eğitimi, kooperatif ve üst kuruluşların dış denetiminde sınırlı bağımsız denetim standardının (2400) uygulanması, kooperatif birlik ve merkez birliklerinde istihdam edilecek dış denetimle görevli personelin sınavı ve genel kurullarını birleştiren veya özel hesap dönemi kullanan kooperatif ve üst kuruluşlarının dış denetimi konularında usul ve esasların çıkarılması çalışmaları Bakanlığımızca yürütülmüştür.
Bu kapsamda; ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de alınmak suretiyle aşağıda yer alan usul ve esaslar yayınlanmış olup yapılacak iş ve işlemlerin söz konusu Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.