BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İLANI 2023

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İLANI 2023

05 Ocak 2023

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
ANKARA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ


BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İLANI
 
İl Müdürlüğümüzce, “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri gereğince, Ankara ilinde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, Ankara İl Tüketici Hakem Heyeti ve Çankaya, Yenimahalle, Keçiören, Mamak, Sincan, Gölbaşı, Kahramankazan, Pursaklar, Altındağ ve Etimesgut İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere “2023 yılı Bilirkişi Listesi” oluşturulacaktır.
2022 yılı Bilirkişi Listesinde bulunan (ekte sunulan) bilirkişilerin yeniden başvuru yapması gerekmemektedir. 2022 yılı için daha önce başvuru yapan ancak başvuru şartlarını taşımadığı için bilirkişi listesine alınmayan ya da çıkarılanların şartları taşıması halinde yeniden başvuru yapması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI:
Anılan Yönetmeliğin ‘Bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları’ başlıklı 15. maddesi gereğince bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
c) Daha önce kendi isteği dışında listeden sürekli olarak çıkarılmamış ve tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
d) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve 17 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgelere sahip olmak.
e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.
f) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıl fiilen çalışmış olmak.
g) Başvuru yapılan il müdürlüğü tarafından hazırlanan liste dışında başka bir listede kayıtlı olmamak.

BAŞVURU USULÜ:
Başvuru Yeri: Başvurular, https://ankara.ticaret.gov.tr/ internet adresinde yayımlanan bilirkişilik ilan metni ekinde bulunan başvuru formu örneğinin internet sayfasından temini ile Ankara Ticaret İl Müdürlüğüne “Söğütözü Mah. 2179. Sokak No:2 06510 Çankaya/ANKARA” adresinde şahsen yapılacaktır. Şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 01/11/2022 Salı günü başlayıp 30/11/2022 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra İl Müdürlüğümüze ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:
Anılan Yönetmeliğin ‘Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler’ başlıklı 17. maddesi gereğince sicil ve listeye kaydolmak isteyen kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
b) Adres ve iletişim bilgilerini gösteren belgeler ile başvuru yapılan il müdürlüğünün bulunduğu yer il sınırları içinde ikamet edildiğine ya da mesleki faaliyetin yürütüldüğüne dair yazılı beyan.
c) Adli sicil kaydı belgesi.
ç) Görev belgesi ile disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası alınmadığına veya sanat icrasından yasaklı durumda olunmadığına dair kayıtlı olunan meslek kuruluşu ya da çalışılan kurum veya kuruluştan alınan belge.
d) Bilirkişilik yapılacak alanda en az üç yıllık deneyime sahip olunduğunu gösteren belgeler.
e) Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri.
f) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olunduğuna dair son üç ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
g) 2 adet vesikalık fotoğraf.
ğ) Bilirkişilik temel eğitiminin tamamlandığına dair belgenin aslı ve örneği.
h) Banka hesabına ilişkin bilgilerin bildirildiği yazılı beyan.
ı) Bilirkişilere yapılacak olan tebligatların Hazine ve Maliye Bakanlığının e-tebligat altyapısı kullanılarak yapılabilmesi için varsa vergi dairesinden alınmış olan e-tebligat adresini gösteren belge veya e-tebligat adresini gösteren yazılı beyan. (İnteraktif Vergi Dairesi https://ivd.gib.gov.tr üzerinden yapılabilir) eklenmesi gerekir.

İHTİYAÇ DUYULAN UZMANLIK ALANLARI: 
İhtiyaç duyulan uzmanlık alanlarına ekli Ankara THH Bilirkişi Temel ve Alt Uzmanlık Alanları Listesinden ulaşabilirsiniz. Başvuru formunda bulunan ‘Temel Ve Alt Uzmanlık Alanları ile Fiili Çalışma Süreleri (Yıl ve Ay)’ bölümüne listede yer verildiği şekli, numaraları ile birlikte ve uzmanlık alanında fiili çalışma süreleri de her alan için alt alan adının sonuna eklenerek başvuru yapılması önemlidir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
İhtiyaç duyulması halinde, başvurularda ve eklerinde sunulan bilgi ve belgelere ilişkin ilgili kurum veya kuruluşlardan bilgi istenebilir.
Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibinin bilirkişilik için gerekli nitelikleri taşımadığının anlaşılması ve istenen belgelerin verilen sürede tamamlanmamış olması halinde talep reddedilir.
Bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilir.

LİSTELERİN İLANI:
Listeye kaydedilen bilirkişilerden oluşan sicil, 31 Aralık 2023 tarihine kadar Ankara Ticaret İl Müdürlüğünün internet sayfasında, başvuru sahiplerinin ad ve soyadlarına yer verilerek tablo halinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ayrıntılı bilgi: Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği için TIKLAYINIZ

  • Başvuru formu için TIKLAYINIZ
  • Ankara THH Bilirkişi Temel ve Alt Uzmanlık Alanları Listesi için TIKLAYINIZ

2022 yılı Bilirkişi Sicili Listesi için TIKLAYINIZ