2020 ERİŞEBİLİRLİK YILI DUYURUSU

17 Şubat 2020

2020 ERİŞEBİLİRLİK YILI
 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 2020/01 Sayılı Genelge uyarınca;
 

Başta engelliler ve yaşlılar olmak üzere bireylerin toplumsal hayata katılımının
önündeki engellerin kaldırılması diğer bir ifadeyle herkesin binalara, açık alanlara ve ulaşım
hizmetlerine başkasına ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için yapılı çevrede
ve kentsel hizmetlerde fiziksel, mimari, yönlendirici ve bilgilendirici tedbirlerin alınması
kamu kurumlarının temel görevleri arasındadır.

7/7/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 7 nci,
geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddelerinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi
yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri
sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma
açık hizmet veren her türlü yapılar ile büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından şehir
içinde sunulan ya da denetlenen toplu taşıma hizmetlerinde erişilebilirliğin sağlanmasına
yönelik amir hükümler yer almaktadır.

Tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak erişilebilirlik çalışmalarının planlı,
programlı ve standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi, uygulamalara hız verilmesi, bu
alanda fiziksel, dijital ve zihinsel dönüşümün sağlanması ve erişilebilirlik kültürünün
oluşturulması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından "2020
Erişilebilirlik Yılı" ilan edilmiş olup 2020/1 sayılı "2020 Erişilebilirlik Yılı Duyurusu
Hakkında Genelge" yayımlanmıştır. Ekte yer alan Genelgeye ayrıca Engelli ve Yaşlı

H i z m e t l e r i G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü w e b s a y f a s ı
https://ailevecalisma.gov.tr/eyhgm/mevzuat/ulusal-mevzuat/genelgeler/ adresinden
ulaşılabilir.