ANASÖZLEŞME İNTİBAKI VE KOOPBİS İŞLEMLERİNİN YASAL YAPTIRIMLARI

19 Şubat 2024

Bilindiği üzere, yakın zamanda kooperatifleri ilgilendiren bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır.  Bu düzenlemelerin getirmiş olduğu cezai yaptırımların doğmasını önlemek adına  anasözleşme intibakı ve Kooperatif Bilgi Sistemine ilişkin aşağıda belirtilen hususların bilinmesi önem arz etmektedir.

- Anasözleşme İntibakına İlişkin

7339 sayılı "Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 26/10/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na eklenen Geçici Madde 9; “Kooperatifler ve üst kuruluşları, anasözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Anasözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılır.” hükmünü haizdir.

İntibak işlemi hukuki durumu faal olan kooperatifler tarafından gerçekleştirilecek olup, tasfiye halindeki kooperatifler genel kurullarında tasfiyeden dönüş kararı almadıkça; münfesih durumda olanlar faaliyetlerinin devam ettiği yönünde, terkin ve re’sen terkin durumundaki kooperatifler ise kooperatifin ihyası yönünde mahkeme kararı getirmedikleri sürece intibak işlemi gerçekleştiremeyecektir.

Anasözleşme intibakı yapması gereken kooperatiflerin, anasözleşme intibak işlemlerini 26 Ekim 2024'e kadar tamamlanma zorunluluğu bulunmakta olup bu tarihe kadar intibak işlemlerini tamamlamayan kooperatifler dağılmış sayılacaktır. 
Anasözleşme intibakının genel kurulda görüşülme zorunluluğu bulunması ve intibak işlemlerine ilişkin sürenin 26 Ekim 2024 tarihinde sona erecek olması göz önünde bulundurulduğunda, ilk altı ay içerisinde yapılacak genel kurullarda anasözleşme intibakının görüşülmesinin yararınıza olacağı düşünülmektedir. Bu süre içerisinde anasözleşmenizin intibakı için karar alınmadığı taktirde intibak işlemleri için yeniden olağanüstü olarak bir genel kurul toplantısı yapılması gerekecek olup 26 Ekim 2024 tarihinden sonra hiçbir şekilde intibak işlemi gerçekleştirilemeyecektir.


- 26.04.2024 Tarihine Kadar Kooperatif Bilgi Sistemine Girilmesi Gereken Bilgilere İlişkin

26.04.2024 tarihi itibariyle yapılacak genel kurullar için hazırlanacak olan hazirun listelerinin Kooperatif Bilgi Sistemi üzerinden alınma zorunluğunun bulunması ve ilgili mevzuat hükümleri gereği kooperatiflere ait bilgilerin ve ortaklara ait bilgilerin Kooperatif Bilgi Sistemine 26.04.2024 tarihine kadar girilerek, Koopbis sisteminin güncel hale getirilmesi, yönetim kurulu üyelerinin cezai sorumluluklarının doğmasını önlemek amacıyla önem arz etmektedir. 26.04.2024 tarihine kadar girilmeyen her işlem için, sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerinin, her birine ayrı ayrı adli para cezası ile uygulanacağının bilinmesi gerekmektedir.

- Her Genel Kurul Döneminde Kooperatif Bilgi Sistemine Girilmesi Gereken Bilgi ve Belgelere İlişkin

Öte yandan, 26.04.2024 tarihine kadar girilmesi gereken bilgilerden bağımsız olarak, yapılacak tüm genel kurullarda(olağan/olağanüstü), toplantı günü itibariyle 15 gün içerisinde genel kurula ait "Toplantı Tutanağı", "Ortaklar Listesi(hazirun)", "Tahmini Bütçe" ve genel kurula ait diğer belgelerin Koopbis sistemine girilmesi gerekmektedir. Olağan genel kurullarda ise ayrıca genel kurul tarihinden en az 15 gün öncesinde kooperatifin Koopbis sayfasında, "İdari Mali Durum" bölümüne ilgili genel kurula ait "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu", "Denetçi Raporu", "Dış Denetim Raporu"(varsa), "Bilanço" ve "Gelir Tablosu" nun eklenmesi gerekmekte olup ilgili girişler yapılmadığı taktirde mevzuat gereği ilgililerin idari para cezası ile cezalandırılacaklarının bilinmesi gerekmektedir.