Genel Kurul Başvurusu

30 Nisan 2024

Toplantı Tarihi: Kooperatiflerin olağan genel kurul toplantıları her yılın ilk 6 ayı içinde (Haziran ayı sonuna kadar) ve en az yılda bir kere yapılması zorunludur. Olağanüstü toplantılar her zaman yapılabilir.

* Olağan genel kurul toplantısını ilk 6 ay içinde yapmayan kooperatifler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Ortaklara Çağrı: Genel kurul toplantısı için ortaklara yapılacak olan çağrı toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok 2 ay içinde yapılmış olması gerekmektedir. Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yapılacak olan sonraki toplantının tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantının ertelenmesi durumunda toplantılar arasında en az 7 ve en fazla 30 gün süre bulunması gerekir.

Temsilci Talebi: Temsilci talebi için toplantıdan en az 15 gün önce Ticaret İl Müdürlüğüne genel kurul tarihi, yeri ve gündemi belirtilerek yazılan dilekçe ve aşağıda belirtilen gerekli diğer evraklarla birlikte başvurulur.

* İkinci toplantı için Müdürlüğümüze ikinci bir dilekçe ile yeniden temsilci isteminde bulunulması gerekmektedir. Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.

 

Aşağıda belirtilen evraklar genel kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce İl Müdürlüğüne teslim edilmeli ve bilgilerin tamamının eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. *1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 47.Madde hükümlerine göre yapılmak istenen toplantılarda 15 günlük süre aranmamakla birlikte bu durum yönetim kurulu kararı ve İl Müdürlüğüne başvuru dilekçesinde belirtilmelidir.
 1. Dilekçe (En az 2 imzalı - Örn.Dilekçe)
 2. Yönetim kurulu kararı örneği (Yönetim harici, anasözleşmenin 27.maddesine istinaden olursa gerekli evraklar - Örn.Karar )
 3. Gündem (Örn. Kadın Girişim - Gayrimenkul İşletme - Kuruluş)
 4. Temsilci ücreti makbuzu (Defterdarlığa ya da Defterdarlık IBAN numarasına* vergi numarası ve kooperatif adıyla yatırılmalı- Örn.Makbuz)

Aşağıda listelenen evraklar toplantı bitiminde Bakanlık Temsilcisine ya da 15 gün içerisinde İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

 1. Çağrı Listesi (İadeli taahhütlü davet mektubu listesi ve/veya elden imza karşılığı teslim listesi ve/veya gazete ilanı vb.)
 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Bakanlık Temsilcisi ve Divan Üyeleri tarafından imzalı)
 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu (Sadece olağan toplantılarda)
 4. Denetim Kurulu raporu (Sadece olağan toplantılarda)
 5. Hazirun Listesi (Yönetim Kurulu, Bakanlık Temsilcisi ve Divan Üyeleri tarafından imzalı)
 6. Bilanço, Gelir-Gider Cetvelleri ve Damga Harcı Makbuzu(Sadece olağan toplantılarda, Yönetim Kurulunca imzalı
 7. Genel Durum Bildirim Formu (Yönetim Kurulu seçimi varsa doldurulacak)
 8. Mal Bildirim Formu (Yeni seçilen yada görevden ayrılan yönetim kurulu olması halinde, yönetim kurulu üyeleri tarafından doldurularak herbiri ayrı kapalı zarf içinde birlikte bir dilekçe ekinde verilecektir).

 

Genel kurul toplantılarında görevlendirilecek her bir Bakanlık Temsilcisi için ödenmesi gereken temsilci ücreti mesai saatleri içerisinde 903,21 TL, mesai saatleri dışında 1.083,79 TL'dir. Görevlendirilecek temsilcinin sayısı için 14.01.2022 tarih ve 31719 sayılı Yönetmelik gereği Müdürlüğümüz Esnaf ve Kooperatif İşleri Şubesinden bilgi alınması gerekmektedir.
 
 Ankara Defterdarlığı Hesap Bilgileri
Hesap Sahibi: ANKARA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 
Banka Şubesi:  ZİRAAT BANKASI KAMU GİRİŞİMCİ ŞUBESİ 
IBAN:  TR25 0001 0017 4500 0010 0064 89 
 

* Damga harcı ücreti; bilanço tabloları için 360,10-TL, gelir tabloları için 171,90-TL olmak üzere toplamda 532-TL'dir. Kooperatifin bağlı bulunduğu vergi dairesine yatırılacaktır.