Hizmet Standardı Tablomuz

03 Ocak 2024

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARDI TABLOSU

 

ÖNEMLİDİR…
HİZMET STANDARDINDA BELİRLENEN İŞLEMLERİN TAMAMLANMA SÜRELERİ
İSTENEN TÜM BELGELERİN EKSİKSİZ VERİLMESİ HALİNDE GEÇERLİDİR.

 
 
 
 
 

S.NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ      (EN GEÇ)
1 ŞİRKET GENEL KURULLARINA BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÖREVLENDİRİLME
İŞLEMLERİ
1-Dilekçe
2-Noter onaylı yönetim kurulu kararının aslı veya fotokopisinin aslı gibidir onaylı örneği

3-Dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri (fotokopi)
4-Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve yapılan değişiklik varsa değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi fotokopisi
5- Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
BAŞVURULAR MERSİS ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR..
2 TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRLMESİ, MEVZUATA AYKIRI OLANLARA VE İDARİ PARA CEZASI UYGLAMA İŞLEMLERİ 1 Müracaatlar Bakanlık Portalındaki Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sistemi üzerinden yapılmaktadır.
2-Sisteme giriş için “İletinin tarihi, saati ve ekran görüntüsü ile gönderen numara veya alfanumerik bilgiler” şikâyetçinin TC Kimlik numarası gerekmektedir.
3 AY
3 HAL KAYIT SİSTEMİ’NE BİLDİRİMCİ KAYIT İŞLEMİ 1-Başvuru formu
2- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (son 1 ay tarihli)

3-Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (son 1 ay tarihli)
4-Tüzel kişiler için imza sirküleri (fotokopi)
5- Kayıt yapılacak sıfat için gerekli diğer belgeler
1/2 SAAT
4 ÜRETİCİ ÖRGÜTÜ BELGESİ İŞLEMLERİ 1- Dilekçe
2- Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (son 1 ay tarihli)

3- Yönetim Kurulu kararı
4- Ana sözleşme veya tüzüğün onaylı örneği
5- Ortakların ÇKS Belgeleri

6- İmza sirküleri (fotokopi)
1 GÜN
5 HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ 1-Dilekçe
2- Şikayet konusu ile ilgili dilekçeye eklenecek belgeler

3-Tüzel kişiler için imza sirküleri (fotokopi)
4 AY
6 HAL KAYIT BİLDİRİM İPTALİ İŞLEMLERİ 1- Dilekçe
2- Doğru ve yanlış yapılan bildirimlere ait künye belgeleri

3- Bildirimdeki hatayı açıklayıcı belgeler
4- İmza sirküleri (fotokopi)
1/2 SAAT
7 LİSANSLI DEPOCULUK DEFTER ONAYI İŞLEMİ 1- Dilekçe
2- Yetki Belgesi

3- Onaylanması istenilen defter
4- İmza sirküleri (fotokopi)
1 GÜN
8 TAŞINMAZ TİCARETİ YÖNETMELİĞİ YETKİ BELGESİ VERİLMESİ 1.Oda kayıt sureti
2.Mesleki yeterlilik belgesi
3.Lise diploması
4.Vergi levhası
15 GÜN
9 TAŞINMAZ TİCARETİ DENETİMİ 1.Şikâyet dilekçesi 1-2 GÜN
10 İKİNCİ EL MOTORLU TAŞITLAR YÖNETMELİĞİ YETKİ BELGESİ VERİLMESİ 1.Oda kayıt sureti
2.Mesleki yeterlilik belgesi
3.Lise diploması
4.Vergi levhası
15 GÜN
11 İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN DENETİMİ 1.Şikâyet Dilekçesi 1-2 GÜN
12 KOOPERATİF KURULUŞ İŞLEMLERİ 1-Dilekçe (Yetkili kişi olması)
2Taahhütnameler
3Kimlik fotokopileri
4-Dekont
5-3 adet onaylı, 3 adet fotokopi olmak üzere toplam 6 adet “Ana Sözleşme”
6-Adli sicil kaydı
1/2 SAAT
13 KOOPERATİF MADDE TADİLİ İŞLEMLERİ 1-Dilekçe
2-Karar Defteri Sayfası (Noter Onaylı)
3-Tadil Metni (6 Adet)
4-Sicil Gazetesi ( İlk kuruluş ya da son genel kurul toplantısına ait)
5-Anasözleşmesinin “İlk Sayfası” ve “Değiştirilecek Maddenin Sayfası”nın fotokopisi.
1/2 SAAT
14 KOOPERATİF GENEL KURULLARINA BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÖREVLENDİRİLMESİ
 

1-Dilekçe ( En az 2 imzalı)
2-Yönetim kurulu kararı (fotokopi)
3-Gündem
4-Temsilci ücreti makbuzu ( Ankara Defterdarlığına Vergi numarası ile yatırılacak ya da aşağıda bildirilen hesap numarasına yatırılacak )
5-Yetki belgesi (Son yetkili olanlara ait)
5 DK
15 KOOPERATİF ŞİKÂYETLERİ DEĞERLENDİRME VE ÖN İNCELEME İŞLEMLERİ 1- Şikayet Dilekçesi 3 AY
16 KOOPERATİF GENEL KURULLARIYLA İLGİLİ BİLGİ VE BELGELERİN VERİLMESİ 1- Dilekçe
    (Kooperatif üyesi olmak, değil ise temsile yetkili olmak)
1 SAAT
17 MUTABAKAT KOMİTESİ TOPLANTISI 1-Başvuru Dilekçesi
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-Ankara Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti
4-Esnaf Odası Sicil Kayıt Sureti
5-Başvuru Sahibinin son Gelir Vergisi Beyannamesi
5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi odalar arasında veya bu odalar ile TOBB bünyesindeki odalar arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak anlaşmazlıkları çözmek üzere Mutabakat Toplantısının yapılması
3 Ay
18 ESNAF ODALARI ŞİKÂYET İNCELEMELERİ 1-Şikayet Dilekçesi 3 Ay
19 ESNAF ODALARI GENEL KURULLARINA BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÖREVLENDİRİLMESİ
1-Dilekçe
2-Yönetim Kurulu Toplantısının yapılması ve çağrı için alınan karar örneği
3-Genel Kurul Toplantı Gündemi
4-Çağrı için ulusal veya yerel basına verilen gazete ilanı sureti
5-Bakanlık Temsilcisi ücreti ödeme dekontu
   Esnaf ve Sanatkâr Odaları Genel Kurul toplantılarının ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık Temsilcilerinin görevlendirilmesi.
1 Saat
20 İŞYERİ DIŞINDA SATIŞ YETKİ BELGESİ 1- Dilekçe (Yetkili kişi olması)
2- İmza Sirküleri
3- Faaliyet Belgesi
4- Vergi Levhası
5- Oda Kayıt Belgesi
6- Banka hesap bilgisi, satılacak ürün listesi, tüketicinin cayma bildirimi yapacağı adres.
7-Hazırlanmış işyeri dışında satış yetki belgesi 2 adet
8-Bilanço gelir-gider tablosu mali müşavir onaylı
1/2 GÜN
21 TÜKETİCİ ŞİKÂYETİ DENETİMİ 1-Dilekçe
2-Şikâyete ilişkin fiş, fatura, sözleşme vb. belgeler
3-Şikâyete ilişkin varsa görseller veya ispatlayıcı kayıtlar
1/2 GÜN
22 TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ 1-Dilekçe (Ürün belgeleri ekli) 90 Gün
 
Başvurunun eksiksiz yapılması halinde;
  • Mevzuat değişikliği olduğu takdirde tablo güncellenecektir.
  • Hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması,
  • Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi durumunda,
  • Aşağıda belirtilen ilk müracaat yerine başvurunuz.
  • YİNE sorunlarınızın çözülmemesi halinde;
  • Aşağıda belirtilen ikinci müracaat yerine başvurunuz.
     
İlk Müracaat Yeri : Ticaret İl Müdürlüğü    İkinci Müracaat Yeri : Ankara Valiliği    
İsim : Elif TAN    İsim : Cihangir GÜLER    
Unvan : İl Müdür V.    Unvan : Vali Yardımcısı    
Adres : Söğütözü Mah. 9 Eylül Caddesi No:2    Adres : Sağlık Mah. Mithat Paşa Cad. No:3
   Çankaya/ANKARA    Sıhhiye-Çankaya/ANKARA  
Telefon : (0312) 449 60 00    Telefon : (0312) 306 66 38    
Faks : (0312) 449 61 00     Faks : (0312) 306 66 70     
E-Posta : e.tan@ticaret.gov.tr    E-Posta : cihangir.güler@icisleri.gov.tr