Görevlerimiz

25 Şubat 2020

           TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
 

            Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4. maddesi uyarınca
         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında 12.10.2012 tarihinde imzalanan protokol gereği,
         Bakanlığımız bünyesinde ticaret konuları ile ilgili olarak 15.12.2012 tarihinde kurulmuştur.

        
         TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE PİYASA GÖZETİM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve alt mevzuatı kapsamına giren hizmetleri yürütmek, denetimleri yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Tüketicilerin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla toplantı, panel, konferans vb. düzenlemek ve tüketici mevzuatıyla ilgili değişiklikleri duyurmak,
 • Tüketici şikayetleri ile ilgili denetimleri yapmak ve sonuçlandırmak,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili mahkemeye cevap yazılarını hazırlamak ve süresi içinde mahkemelere gönderilmesini sağlamak,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili olarak idari para cezaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • 4703 sayılı Kanun ile ilgili olarak idari para cezaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • 4703 sayılı Kanun ile ilgili mahkemeye cevap yazılarını hazırlamak ve süresi içinde mahkemelere gönderilmesini sağlamak,
 • 6502 sayılı Kanun ve Yönetmeliklerle belirlenen belgeleri düzenleyip, ilgililere vermek,
 • Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamına giren hizmetleri yürütmek, denetimleri yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • İl Tüketici Hakem Heyetlerinin kuruluşu, işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek, İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
 • Tüketicilerin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla, toplantı, panel, konferans vb. düzenlemek, mevzuatla ilgili değişiklikleri duyurmak,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre tüketici başvurularını inceleyerek, tüketici hakem heyetinde görüşülecek şekilde hazırlamak,
 • Tüketici İl Hakem Heyetinin toplantı gündemini belirlemek ve üyelere duyurmak,
 • Tüketici İl Hakem Heyetince alınan kararları karar defterine sırasına göre yapıştırıp, köşelerinden mühürlemek ve karar defterini muhafaza etmek,
 • Tüketici hakem heyetinde alınan kararlara ilişkin tebligat ücretlerini takip etmek,
 • Kanun ve Yönetmelikle belirlenen belgeleri düzenleyip ilgililere vermek,
 • İl ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin dönem raporlarını ve istenen istatistiki bilgileri hazırlayarak Bakanlığa göndermek,
 • TÜBİS’in işleyişi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yerine getirmek,
 • Ticaret.Net işleyişi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uygulamasıyla yapılan denetim işleri kapsamında;
 1. Satıcı ve sağlayıcıların, satmış oldukları mal ve hizmetlere ilişkin etiket, fiyat ve tarife listesi, satış sonrası hizmetler, garanti belgesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu gibi konularda mevzuat kapsamında denetlenmesi işlemlerini yürütmek,
 2. İlgili mevzuat uyarınca, iş yeri dışında satış yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler için iş yeri dışında satış yetki belgesi vermek,

              İlgili Kanunlar;

 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usülü Hakkında Kanun
 • 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

 
             İÇ TİCARET VE HAL İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 • Şirketlerin genel kurul toplantılarına ait başvuru evraklarının eksiksiz olarak kayda alınması için kontrol işlemlerini yapmak ve imzalamak,
 • Genel kurul toplantı tutanak ve belgelerini incelemek, noksanlıklarını tamamlatmak, toplantı tutanak ve eklerini arşivlemek,
 • Şirket genel kurul toplantılarına bakanlık temsilcisi görevlendirme işlerini yapmak (İl Müdürü bilgisi dahilinde),
 • Şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ortaklarının/ üyelerinin bilgi ve belge taleplerine yetkisi dahilinde cevap vermek,
 • Türk Ticaret Kanununa göre şirketlerin genel kurul evraklarını arşivlemek,
 • Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları ile ticaret borsalarına ilişkin mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yürütmek,
 • Ortak iş yapma kültürü ve şirketleşme çalışmalarını destekleyici faaliyetlerde bulunmak,
 • Şirketler hakkında ileri sürülen ve denetim gerektirmeyen şikayetlere ilişkin olarak bu kuruluşların işlem, hesap ve varlıklarını doğrudan ya da Bakanlığın talimatı üzerine incelemek ve sonuçlarını Bakanlığa rapor halinde bildirmek, bu incelemeler için personel görevlendirmek,
 • Elektronik ticaret ve organize perakende ticarete ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yapmak,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı çıkartılan Yönetmelik kapsamında idari yaptırım uygulamak,
 • İstenmeyen SMS şikayet işlemlerini sonlandırılmak, başka il ile ilgili ise oraya havale etmek ve uygulanacak cezaları belirlemek,
 • 2017 Yılı Eylül ayından itibaren lisanslı depolarda ürün miktarı tespit denetimlerini yapmak,
 • 05.06.2018 tarih 30442 sayılı Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin iş ve işlemleri yürütülmek,
 • 13.02.2018 tarih 30331 sayılı İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden, gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetleri, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline karar verilmesine yönelik işlemler yürütülerek, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletme, toplu işyeri ve pazarlarda aranan şartlara uygunluğu incelemek,
 • 5403 sayılı Kanuna istinaden Kamu Yararı işlerini yürütmek,
                 İL HAL HAKEM HEYETİ
 • 5957 sayılı Kanun ile Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Konseyi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre iş ve işlemleri yürütmek,
 • Hal Hakem Heyeti kuruluş işlemleri ve sekretarya hizmetleri ile diğer işlemleri yürütmek,
 • Hal Hakem Heyetince üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak,
 • Toptancı Halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir yapıya kavuşturulması ve işletilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, bu konularda mahalli idarelerle işbirliği yapmak, toptancı halleri ve Pazar yerlerine ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Toptancı halleri, pazar yerleri, üretici örgütleri, meslek mensupları ve ilgili diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme ve denetim yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulanmasını sağlamak üzere denetim sonuçlarını ilgili yerlere bildirmek,
 • Sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarını, diğer ilgilileri, Hal Hakem Heyet üyelerine ilişkin bilgileri ve heyet kararlarını Hal Kayıt sistemine aktarmak,
 • Üreticilerle kurulan tüzel kişiliklere, ilgili mevzuat çerçevesinde üretici örgütü belgesi vermek veya iptal etmek,
 • Bildirimci başvurularını alarak Hal Kayıt Sistemine girmek ve Bildirimci tarafından sehven yapılan bildirim (künye) hatalarını düzeltmek,
 • Lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, ilgili mevzuat çerçevesinde defter ve belgeleri onaylamak, Bakanlığın talimatı ile lisanslı depolar, yetkili sınıflandırıcılar nezdinde incelemelerde bulunmak, lisanslı depoculuk ve umumi mağazacılığa ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak,
 • Elektronik ticaret ve organize perakende ticarete ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yapmak,

            İlgili Kanunlar;

 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 5957 Sayılı (Hal Kanunu) Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
 • 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
 • 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
 • 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
 • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
 • 13.02.2018 Tarih 30331 Sayılı İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik
 • 05.06.2018 Tarih 30442 Sayılı Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik
 • 6585 Sayılı Perakende Ticareti Düzenlenmesi Hakkında Kanun


             ESNAF, SANATKARLAR VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu gereğince Bakanlığımızca verilen yetki çerçevesinde, kooperatif kuruluşlarına ve ana sözleşme değişikliklerine izin vermek,
 • İzin verilen kooperatiflerle ilgili bilgileri düzenli olarak Bakanlığa bildirmek,
 • Kooperatiflerin kuruluş ve işleyişleri ile ilgili her türlü dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
 • Kooperatifçilik eğitimi ile ilgili çalışmalar ve programlar yapmak, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlamak,
 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kooperatif genel kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirme işlerini yapmak (İl Müdürü bilgisi dahilinde),
 • Yapılan Kooperatif genel kurulları ile mal bildirimlerini almak ve güncelleme ve inceleme işlemlerini yürütmek,
 • Kanuni süresinde genel kurullarını yapmayan ve diğer yasal zorunlulukları yerine getirmeyen kooperatiflerin yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu işlemlerini yapmak,
 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre yapılan şikâyetlerle ilgili ön inceleme işlemlerini yapmak,
 • Ön incelemeye alınan kooperatiflerin yönetici, denetim kurulu ve ilgililerinden bilgi, belge, yazılı ve sözlü ifade isteme işlerini yapmak,
 • Bakanlık tarafından ön inceleme sonucu duyurusunun yapılması istenilen bilgiler ile talimatları ilgili kooperatiflere duyurmak, sonucundan Bakanlığa bilgi vermek,
 • Kooperatif girişimlerini özendirici ve destekleyici çalışmalar yapmak ve uygulamak, sonuçlarını Bakanlığa bildirmek,
 • Bakanlığın talimatı üzerine, kooperatifçilik konusunda ve kooperatiflerin faaliyet alanlarına ilişkin konularda ARGE çalışmalarını yürütmek, araştırmalar yapmak, kooperatif bilgi ve denetim sistemine ilişkin görevleri yerine getirmek,
 • Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde kooperatifin desteklenmesine ilişkin proje tekliflerini almak, Bakanlıkça desteklenen veya kredi ile finanse edilen projelerin uygulanmasını izlemek ve denetlemek, bu çalışmaların sonuçlarını Bakanlığa iletmek,
 • Kooperatiflerin mal bildirimlerini takip etmek, bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek,
 • Kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ortaklarının/üyelerinin, adli merciilere bilgi ve belge taleplerine yetkisi dahilinde cevap vermek,
 • KOPBİS’in işleyişi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu gereğince ilgili işlemleri yapmak,
 • 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu esnaf ve küçük sanatkarlar yasaya göre odaların genel kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirme işlerini yapmak (İl Müdürü bilgisi dahilinde),
 • 5362 sayılı Kanuna göre Esnaf Odaları ile ilgili şikayetlerin ön incelemelerini yapmak, yönetici, denetleyici ve ilgililerden bilgi belge istemek ve Bakanlığa bildirmek,
 • Esnaf ve Sanatkâr Odalarının kuruluş taleplerini incelemek ve kuruluş belgelerini Bakanlığa göndermek,
 • Valilikçe yapılacak Mutabakat Komitesinin sekretaryasını yürütmek,
 • Odalarca belirlenen fiyat tarifelerine Valilikçe yapılacak itiraz işlemlerinin sekretaryasını yürütmek
 • Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, il bazında esnaf ve sanatkar işlemlerine ait yatırım, üretim, pazarlama, teşvik, mali durum, ARGE, istihdam, enerji vb. ekonomik faaliyet bilgi ve verileri esnaf ve sanatkarların sorunlarını ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını her yılın Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek,
 • Esnaf ve sanatkarların iç ve dış pazar imkanlarını araştırmak, her yılın Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek,
 • Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, esnaf ve sanatkarların rekabet güçlerinin artırılması, araştırma, geliştirme ve yeteneklerinin geliştirilmesi, pazarlama, hammadde ve tezgah temini amaçlarıyla desteklenmesine ilişkin işlemleri yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını her yılın Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek,
 • Esnaf ve sanatkarlara ilişkin belirlenen politika, ilke, hedef ve stratejileri il düzeyinde uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını her yılın Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek,
 • 5362 sayılı Kanunun 64. maddesine göre il ve ilçelerde oluşturulacak mutabakat komitelerinin almış olduğu kararları Bakanlığa bildirmek,
 • 5403 sayılı Kanuna istinaden Kamu Yararı işlerini yürütmek,
 • Ahilik Haftası kutlama çalışmaları ile faaliyetlerini yürütmek,(Personel ve Destek Hizmetleri Şubesi ile koordineli olarak)
 • Odalarca belirlenen fiyat tarifelerine Valilikçe yapılacak itiraz işlemlerinin sekretaryasını yürütmek,

           İlgili Kanunlar;

 • 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
 • 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hak. Kanun
 • 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
 • 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu
 • Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği

 
            PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN  GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 • Müdürlük personelinin maaş, atama, terfi, ceza, özlük, yolluk, harcırah ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri yapmak,
 • Müdürlük personelinin kanuni izin, hastalık ve mazeret izinleriyle ilgili işleri yapmak,
 • Müdürlüğün giderlerini belirleyip ödenek talep etmek ve giderler ile ödeneğin harcanma işini takip etmek,
 • Müdürlüğün demirbaş işlerini yapmak ve güncellemek,
 • Müdürlüğün mali işleriyle ilgili hizmetleri yürütmek ve bütçe hesaplarını elektronik ortamda (defter) tutmak,
 • Müdürlük için gerekli araç, gereç, kırtasiye vb. malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 • Müdürlüğün temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım-onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek,
 • Hizmet araçlarının bakım, ikmal ve onarımlarının yapılması işlerini takip etmek,
 • Hizmet içi eğitim ve programlarının yapılmasını koordine etmek,
 • Müdürlüğün direktif ve genelgelerini personele duyurulmasını sağlamak,
 • Müdürlükle ilgili yayınların takip edilmesini sağlamak,
 • Personelin mal bildirimi işlemlerini yürütmek,
 • İl Müdürlüğünün yıllık Taşınır Yönetim Hesabını hazırlamak,
 • Bakanlığın Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelinin hazırlanması amacıyla Müdürlüğün taşınır hesaplarını konsolide etmek,
 • İl/İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlıkları ve İl Hal Hakem Heyeti başkan ve üyeleri ile bilirkişilerin ücret ve huzur haklarının ödenmesi işlerini yapmak,
 • Personelin görevlendirme yazışmalarını yapmak,
 • Ahilik Haftası kutlama çalışmaları ile faaliyetlerini yürütmek, (Esnaf İşleri Şubesi ile koordineli olarak)
 • Sivil savunma ile ilgili işleri yapmak,
 • EBYS’den ve manuel olarak Müdürlüğün gelen- giden evrakını takip etmek,
 • Müdürlüğün gelen evrakını ilgili şubelere teslim etmek,
 • Müdürlüğün posta gönderilerine ait iş ve işlemleri yapmak ve zamanında ilgili yerlere göndermek,
 • Müdürlüğün Valiliğe, Bakanlığa, Mahkeme vb. kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ve tüzel kişiliklere elden gönderilmesi gereken evrakın takibini yapmak,
 • İl Müdürlüğünün arşiv işlerini yürütmek ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak, (Diğer Şubelerle ile koordineli olarak)
 • İl Müdürlüğünün CİMER vb. şikayetlerini takip etmek, (Diğer Şubelerle koordineli olarak)

           İlgili KHK ve Yönetmelik;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 6111 sayılı Torba Kanun  
 • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 05.06.2018 tarih 30442 sayılı Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik
 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği
 • 1241, 5510, 6098, 6100, 2004, 213 sayılı Kanunlar