Mutabakat Komitesi

23 Ocak 2020

Mutabakat Komitesi Nedir?
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi odalar arasında veya bu odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek üzere il ve ilçelerde mutabakat komiteleri kurulur. Bu komiteler anlaşmazlıkları, ilgili mevzuat çerçevesinde çözüme kavuştururlar.
Mutabakat komiteleri; anlaşmazlıkları çözümlemek üzere, İl ve ilçelerde mülkî amirin başkanlığında ya da görevlendireceği kişinin başkanlığında ilgili odaların ve birliğin birer temsilcisinden oluşur.
 

Ticaret İl Müdürlüğüne şahsen gelerek, Posta yoluyla

Ankara Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti

Esnaf Odası Kayıt Belgesi

Kimlik Fotokopisi

Bir önceki yıla ait Gelir Vergisi Beyannamesi

Mutabakat Komitesi toplantılarında; 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu, 21.07.2007 tarih ve 26589 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12362 sayılı Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, yürürlükteki Koordinasyon Kurulu Kararı ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri ve Bakanlığımız talimatları çerçevesinde yürütülmektedir.

Tebliğ edilen Mutabakat Komitesi kararında başvuru sahibinin talebi kabul olduysa; söz konusu karar ile kaydını sildirmek istediği odaya giderek kayıt sildirme işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Komite kararlarına karşı ilgililer tarafından on gün içinde yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz edilebilir. Mahkemenin kararı kesindir. Kesinleşen mahkeme kararı üzerine ilgili sicil müdürlükleri kayıtlarında gerekli işlemi yapmak zorundadırlar.